Green Deal Bouwlogistiek

publication

Tweeëntwintig partijen uit de bouwsector hebben maandag 2 oktober in Ahoy de Green Deal Bouwlogistiek ondertekend. Marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten delen via deze deal de kennis over slimme bouwlogistiek over de gehele sector. Slimme bouwlogistiek maakt het mogelijk om de verkeersdruk in stedelijke gebieden te verlichten.

In dit artikel van 3 oktober op www.logistiek.nl  wordt de ambitie voor deze Green Deal toegelicht: 

Het was een kwestie van lange adem maar de bouwsector heeft nu eindelijk zijn Green Deal voor een efficientere bouwlogistiek. Marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten actief in de bouw zetten gisteren hun handtekening onder de deal die moet leiden tot een slimmere en efficiëntere bouwlogistiek.

Arjan Walinga binnen Bouwend Nederland verantwoordelijk voor het project ‘ketensamenwerking in de bouw’ stelde gisteren in Ahoy Rotterdam voorafgaand aan de ondertekening van de Green Deal dat het de afgelopen twee jaar ‘een hell of a job’ was om zoveel betrokkenen zo ver te krijgen dat ze de Green Deal zouden ondertekenen. “Dat komt vooral omdat het ook een complex probleem is maar we hebben nu scherp staan met zijn allen wat we willen en welke resultaatsverplichtingen aan deze deal vastzitten. Deze overeenkomst levert voor iedereen wat op: het zorgt voor veiligheid, minder CO2-uitstoot en minder voertuigbewegingen. Dat is de belofte waar deze deal voor staat.”

Vijf projecten met slimme bouwlogistiek

De Green Deal, die 21 partijen uit de bouwsector en de gemeente Rotterdam als enige van de vier grote steden, gisteren ondertekenden schept de verplichting dat ketenpartijen op jaarbasis bij minimaal vijf bouwprojecten streven naar een slimme bouwlogistiek die volgens Walinga in 2020 20 procent efficiënter en duurzamer moet worden met andere woorden minder transportbewegingen wat ook weer zorgt voor minder CO2-uitstoot”,

Arbeidsproductiviteit bouwplaats gaat omhoog

Ook moet de Green Deal er voor zorgen verder dat naast de CO@ ook de verkeersdruk in stedelijke gebieden wordt verlicht. In het verlengde daarvan zo benadrukte Walther Ploos van Amstel – al jaren een vurig pleitbezorger van een efficiëntere bouwlogistiek in binnensteden– dat de arbeidsproductiviteit op de bouwplaats op de bouwplaats met 30 procent omhoog kan. “In onze onderzoeken op dit gebied gaan we niet alleen kijken naar minder CO2-uitstoot maar ook hoe de mensen op de bouwplaats beter ondersteund kunnen worden waardoor we sneller kunnen bouwen, met minder mensen en foutloos.”

Ketensamenwerking heeft positieve effecten

Dat gegeven alleen al zorgde de afgelopen jaren alleen al voor dat de roep om een Green Deal steeds luider klonk. Vooral ook omdat de bouwsector in Nederland goed is voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Een nauwere ketensamenwerking op dit gebied tussen bouwer, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op drie belangrijke gebieden: kosten, congestie en CO2 uitstoot.

Supply chain denken landt in bouwsector

Als de bouwlogistiek goed is georganiseerd, kan dat bijdragen aan verbetering van de verkeersdoorstroming op het wegennet, de beperking van bouwhinder voor de omgeving, de beperking van CO2-emissie en de verhoging van de veiligheid. “Het supply chain denken begint nu echt los te komen in de bouwsector. Het is dus goed dat binnen de bouw niet alleen meer wordt gekeken naar transportbewegingen”, merkte een van de deelnemers aan de goed bezochte bijeenkomst gisteren terecht op.

Rol bouwlogistiek in gunningscriteria

De marktpartijen van de Green Deal verplichten zich om in de looptijd van de deal de eerder genoemde vijf projecten uit te voeren met ‘slimme bouwlogistiek’. Sommige koplopers tekenen mee om met gemeentes en andere landelijke opdrachtgevers een nieuwe uitvraag vorm te geven in praktische gunningscriteria zoals EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving, red.) of via een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie red.).

Logistiek eerder bespreekbaar maken

Voor alle partijen geldt dat zij hun manier van kijken naar het bouwproces moeten veranderen. Dat betekent bijvoorbeeld eerder in het proces logistiek bespreekbaar maken met leveranciers en vervoerders. Ook wordt in de deal uitgebreid aandacht besteed aan het werken met een BIM en de relatie met uitvoering en logistiek. Om tot de uiteindelijke deal te komen is Walinga met alle direct betrokken bij het Platform Logistiek in de Bouw twee jaar bezig geweest. De hogescholen van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam hebben minimaal honderd projecten opgezet om die bouwlogistiek echt verbeteren. Al die kennis is nu samengekomen en die gaan we nu gebundeld aanbieden aan de markt en de opdrachtgevers.”

Doorstroming verbeteren

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, die gisteren samen met Pex Langenberg wethouder van de gemeente Rotterdam en Henk Homberg, vice voorzitter van Bouwend Nederland, als eerste de Green Deal ondertekende stelde dat nu het drukker wordt op de weg deze deal ook helpt om met slimme bouwlogistiek de doorstroming te verbeteren. “Ook beperken we hiermee de hinder voor de omgeving en zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot.”

Rol bouwlogistiek in aanbestedingsproces

Blom beloofde verder dat Rijkswaterstaat zich gaat inzetten om kennis en ervaring uit te wisselen met de markt en andere opdrachtgevers. “En samen met de markt onderzoeken we hoe we met onze aanbestedingen efficiënte logistiek kunnen bevorderen.”

Leefbare stad dankzij slimme bouwlogistiek

Pex Langenberg, wethouder duurzaamheid van de gemeente Rotterdam, op zijn beurt stelde dat de Green Deal -die Rotterdam overigens als enige van de vier grote steden gisteren ondertekende – past in de ambitie om een leefbare, economische en vitale stad te blijven. “Ook de komende jaren worden er meer architectonische iconen bijgebouwd. Dit vraagt om slimmere en efficiëntere bouwlogistiek. Deze Green Deal draagt hieraan bij.”

Bouwsector moet Green Deal breed omarmen

Volgens Henk Homberg laat de Green Deal zien dat samenwerking tussen alle partijen in de bouwsector tot goede resultaten leidt. “Uit inmiddels opgedane ervaring blijkt dat stedelijk gebied veiliger wordt, bouwen efficiënter en omgevingshinder minder wordt net zoals de uitstoot van schadelijke stoffen. Allemaal redenen waarom we als bouwsector slimme bouwlogistiek breed omarmen. Het wordt nu van belang om meerdere partijen, vooral ook in het MKB, hiermee te laten werken.”

‘Bouwlogistiek hoort thuis in Bouwagenda’

Walther Ploos van Amstel, die vanuit het onderwijs zijn handtekening onder de Green Deal zette, vindt dat het thema bouwlogistiek ook onderdeel moet worden van De Bouwagenda. In dit duurzaamheidsprogramma, dat in 2016 werd ondertekend, werken bedrijfsleven, kennisinstellingen in de bouw en overheid samen bij de realisatie van nieuwe infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en bedrijfspanden en het integreren van ICT- en datatoepassingen in de bouw. “Daar hoort een thema als bouwlogistiek ook zeker tussen. Als dat lukt dan kunnen we nog meer tot stand brengen op dat gebied.”

Ondertekenaars Green Deal

De deal is ondertekend door de volgende partijen: HIBIN, TNO, TBI, Universiteit Twente, Gemeente Rotterdam, Van Keulen, TU Delft, Rensa, Hogeschool Utrecht, Dura Vermeer, Hogeschool Rotterdam, DHL, Hogeschool van Amsterdam, RWS, Rotim, Raab Karcher, Bouwend Nederland, MKB Infra, TLN, Pure Birds en Aannemersfederatie Nederland.

Eerste publicatie door Bas Dijkhuizen op 3 okt 2017

Twitter LinkedIn™ Facebook
Written by Carien van der Have on 05-10-17

Do you want to comment on this library-item?

Latest comments

Met de Green Deal Bouwlogistiek willen bouwers, kennisinstellingen, opdrachtgevers en overheden zorgen dat de logistiek in de bouw slimmer wordt.

Initiator

Participants