Welkom bij Netwerk FAN

Netwerk FAN

Het netwerk FAN staat voor Finance en Accountancy opleidingen voor de Nieuwe economie. Dit netwerk dat gestart is in 2014 bestaat uit opleidingsverantwoordelijken van ca vijftien HBO- en WO-instellingen, ondersteund door vertegenwoordigers van banken, grote accountantskantoren en hun brancheorganisaties NVB en NBA.

Het doel van dit netwerk is om de benodigde onderwijsvernieuwing in het AC en BE onderwijs te ondersteunen. In de nieuwe economie verandert de rol en verantwoordelijkheid van de financiële professional. Om deze rol goed in te vullen zijn andere competenties nodig die studenten in het AC en BE onderwijs helpen om te werken aan meervoudige waarde creatie. Hiervoor is het nodig dat:

1. Curricula worden aangepast zodat de benodigde competenties worden aangeleerd en getoetst.

2. Docenten goed worden uitgerust met informatie, businesscases en training

Het netwerk FAN zet zich sinds 2014 in om deze doelen te realiseren. Dit wordt gedaan door

a. Docenten te ondersteunen met praktische kennis en tools

b. Uitwisseling van ervaringen en lesmateriaal tussen onderwijsinstellingen te stimuleren en te faciliteren.

c. Uitwisseling van kennis en casuïstiek tussen onderwijs en praktijk te stimuleren, zowel online als tijdens een jaarlijks congres.

Het secretariaat hiervoor ligt in handen van Het Groene Brein.

Be inspired by the community

Waarom?

De nieuwe, koolstofvrije en circulaire economie is heeft grote consequenties voor ons financiële systeem. Met het werken in verschillende kapitalen als basis voor de economie en de economische vooruitgang verandert ook de inhoud van de vakgebieden finance en accountancy.

Dit zorgt ervoor dat er behoefte ontstaat aan nieuwe competenties op het vlak van geïntegreerd denken, geïntegreerde strategie en verslaglegging. Een aanpak waarin meervoudige waarde wordt meegenomen. De kern moet daarvoor zijn het leren werken met verschillende kapitalen als basis van het economisch denken en meten van bedrijfseconomische vooruitgang.

Deze behoefte geldt zowel voor huidige medewerkers als voor mensen in opleiding. Toch worden de veranderingen in het vakgebied worden nog niet of nauwelijks verwerkt in de curricula. Bij opleidingen op het terrein van finance is al wel meer aandacht voor ‘soft skills’. De veranderende wereld en de nieuwe economie vereisen verankering van een breed begrip over meervoudige waardencreatie in opleidingen.

De verandering in de opleidingen kan niet vormgegeven worden door een extra vak, maar dient te worden ingeweven in verschillende vakken van een curriculum. Het is niet wenselijk een standaardpakket te ontwikkelen dat voor alle opleidingen relevant is. Het is wel mogelijk om een aantal randvoorwaarden op te stellen op basis waarvan diverse opleidingen stappen kunnen zetten. Deze randvoorwaarden worden gezamenlijk gezocht in Netwerk FAN. Geleerde lessen worden uitgewisseld en succesverhalen worden gedeeld.

Bij het vormgeven van geïntegreerd denken in opleidingen is er ook behoefte aan cases van bedrijven die illustreren hoe geïntegreerd denken en/of verslaggeving in de praktijk werken en aan voorbeelden van andere opleidingen die werken aan een geïntegreerd denken en strategie. Op dit online platform wordt actuele financiële vraagstukken van ondernemers gedeeld die gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Studenten kunnen zo oplossingen aandragen, nieuwe competenties leren en ervaring opdoen met vraagstukken van de nieuwe, circulaire economie.

Powered by

Futureproof.community

by MVO Nederland